skip to content »

pubob.nokia-phone.ru

Integrovanie online dating

integrovanie online dating-48

elektronické zariadenia, ktoré aktívne vstupujú do procesu komunikácie, usmerňujú tok dát v sieti (napr.

integrovanie online dating-2integrovanie online dating-64

Kompetenčne zastrešuje problematiku v oblasti elektronických komunikácií, pre ktorých rozvoj je API primárne využiteľné.Stavebné úrady budú môcť posudzovať žiadosti na základe reálnych informácií o stave v príslušnom území a zapojiť relevantných vlastníkov do konania.Viac o dôvodoch pre vytvorenie API je uvedené v Prílohe kapitola Dôvody pre vytvorenie API.Súčasťou infraštruktúry je fyzická (pasívna infraštruktúra) a aktívna infraštruktúra (alebo jej prvky) vrátane vedení a káblov a v prípade verejných elektronických komunikačných sietí aj nenasvietené optické vlákna. Fyzickou infraštruktúrou je akákoľvek časť (množina prvkov) infraštruktúry, do ktorej je možné umiestniť vedenie elektronickej komunikačnej siete alebo telekomunikačné zariadenie (najmä vedenia a zariadenia vysokorýchlostnej elektronickej komunikačnej siete) bez toho, aby sa sama stala aktívnym prvkom infraštruktúry a zahŕňa najmä rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych systémov, veže a stĺpy.§ 2 odsek 8 zo zákona č.351/2011 o elektronických komunikáciách ako to bolo definované v zákone 247/2015 Z. Definícia bola prispôsobená, aby neodporovala plánovanému účelu API, ktorý je nad rámec aktuálneho znenie ZEK.Pojem „fyzická infraštruktúra“ v smernici 2014/61/EÚ v článku 2 bode 2 okrem vyššie uvedeného zahŕňa aj „nenasvietené vlákna, ako aj prvky sietí, ktoré sa používajú na poskytovanie vody určenej na ľudskú spotrebu“.

Zákon 247/2015 oproti tomu explicitne definoval nasledovné: Ekvivalent pojmu fyzická infraštruktúra.

Aby sa čo najviac využili synergické efekty pri budovaní infraštruktúr, bude API okrem telekomunikačných vedení (pre mobilné a pevné siete) obsahovať aktuálne údaje o ďalších vedeniach a zariadeniach infraštruktúry: Obsah údajov v API významne pomôže aj v oblasti prípravy a posudzovania stavieb.

Projektanti a architekti získajú jednoduchým spôsobom aktuálne údaje o stave infraštruktúry v území, ktoré je pripravovanou stavbou dotknuté a informácie o vlastníkoch príslušnej infraštruktúry.

Obdobie projektu, uvedené v tabuľke, predstavuje 24 mesiacov.Údaje – infraštruktúra inžinierskych a dopravných sietísiete - plyn, elektrina, verejné osvetlenie, teplo, vodovody, verejná kanalizácia, železničná a cestná infraštruktúra, prístavy a letecká infraštruktúra Základnou motiváciou pre vytvorenie API je existencia a dostupnosť spoľahlivého zdroja údajov o súčasnej a plánovanej infraštruktúre, ktorá je využiteľná pre existujúce a plánované širokopásmové EKS.

Jedná sa o jeden zo zdrojov údajov o aktívach, ktoré sa nachádzajú na území SR, pričom dostupnosť takýchto zdrojov údajov je nevyhnutným predpokladom pre efektívne využívanietýchto aktív.

V smernici 2014/61/EÚ je pojem spomenutý v bode 8 „využívania existujúcej pasívnej infraštruktúry (ako sú napr.